உழைப்பாளர் தின வாழ்த்துக்கள்…!

Advertisements

வீட்டையும் நாட்டையும்
உயர்த்திடும் உன்னத கைகளுக்கு
இனிய தொழிலாளர் தின
நல் வாழ்த்துக்கள்…!

Advertisements

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *