இனிய ரமலான் நல்வாழ்த்துக்கள் 2023

Advertisements

உங்களுடைய எல்லா தேவைகளையும்
இந்த ரமலான் திருநாளில்
அல்லாஹ் நிறைவேற்றுவாராக
அனைவருக்கும் இனிய ரமலான் நல்வாழ்த்துக்கள்

Advertisements

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *